Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tento dokument (VOP - Všeobecné Obchodné Podmienky ) je neoddeliteľnou súčasťou objednávky spoločnosti KOBA STEEL s.r.o. ako príloha k objednávke.
  1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené slová nasledovný význam:
  2. Predmet(y) dodané na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok je (sú) ďalej označované ako Tovary.
  3. Plnenie(a) dodané na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok je (sú) ďalej označované ako Služby.
  4. Strana dodávajúca Tovary alebo Služby sa ďalej označuje ako Predávajúci alebo dodávateľ.
  5. Strana nakupujúca Tovary alebo Služby sa ďalej označuje ako Kupujúci alebo odberateľ.
 2. ROZSAH
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa použijú na všetky objednávky tovarov alebo služieb Kupujúceho a všetky iné transakcie medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho, ktoré sú v rozpore alebo sa odlišujú od týchto Všeobecných obchodných podmienok nákupu tovarov a služieb sa nepoužijú, okrem prípadov výslovne uvedených v písomnej zmluve dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
  2. Cenové ponuky prijaté od Predávajúceho, bez ohľadu na ich formu, nie sú záväzné.
 3. OBJEDNÁVKA
  1. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť objednávku najneskôr do 2 pracovných dní od jej prijatia. Nepotvrdenie objednávky do 2 pracovných dní oprávňuje Kupujúceho zrušiť objednávku bez sankcie. Objednávka bude považovaná za konečnú a záväznú potom, čo Kupujúci obdrží písomne potvrdenú Objednávku zo strany Predávajúceho / pečiatka + podpis /
  2. Potvrdenie objednávky Predávajúcim súčasne znamená prijatie týchto Všeobecných obchodných podmienok nákupu tovarov a služieb, čo Predávajúci berie na vedomie.
  3. Záväzná objednávka môže byť zmenená iba písomnou dohodou podpísanou zmluvnými stranami.
 4. CENY
  1. Nákupná cena je stanovená v objednávke. Okrem prípadov dohodnutých v zmluve podpísanej zmluvnými stranami, nákupná cena je vždy stanovená i) pevne, a nie je možné jej zvýšenie z akéhokoľvek dôvodu ii) bez daní a poplatkov a iii) zahŕňa akékoľvek skladovacie, manipulačné, baliace a akékoľvek iné náklady a poplatky spojené alebo súvisiace s výkonom objednávky. Žiadny dodatočný poplatok alebo náklad akéhokoľvek druhu nebude prípustný okrem prípadov osobitne dohodnutých s Kupujúcim.
  2. Všetky ceny sú vo všeobecnosti považované za čisté # netto ceny t.j. ceny bez DPH
 5. PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Platby budú uhradené v súlade s požiadavkami a podmienkami uvedenými v objednávke alebo v zmluve podpísanej medzi zmluvnými stranami. Ak objednávka alebo zmluva neobsahuje žiadne platobné podmienky a ak nie je uvedené inak v rozhodnom práve, celková dohodnutá suma bude zaplatená do 60 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Ak dodané Tovary alebo Služby z akéhokoľvek dôvodu nezodpovedajú objednávke/zmluve, Kupujúci si vyhradzuje právo pozdržať platbu Predávajúcemu v celom rozsahu alebo v jej časti, až pokiaľ dodávka nebude vykonaná v súlade s objednávkou/zmluvou a podľa uvedenej špecifikácie podľa objednávky ( výkresová dokumentácia a podobne ) Realizácia platby zo strany Kupujúceho neznamená prijatie tovarov, resp. služieb, ktoré nezodpovedajú objednávke/zmluve a nelimituje ani nemá žiadny vplyv na práva Kupujúceho domáhať sa náhrady škody alebo nárokov na opravu alebo reklamácie.
  2. Platby vykonané bankovým prevodom sa budú považovať za zaplatené dňom odpísania sumy z bankového účtu Kupujúceho.
  3. Okrem prípadov, keď rozhodné právo stanovuje inak, faktúry Predávajúceho musia obsahovať číslo objednávky, a všetky náležitosti s zmysle platnej legislatívy SR a EÚ aj v znení neskorších predpisov.
  4. Predávajúci nie je oprávnený jednostranne postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Kupujúcemu tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
 6. MIESTO DODANIA
  1. Miesto dodania bude určené v objednávke alebo v písomnej zmluve podpísanej zmluvnými stranami.
 7. ČAS DODANIA
  1. Časový plán a dodacie termíny stanovené v objednávke sú záväzné a môžu byť zmenené iba písomnou dohodou podpísanou zmluvnými stranami. Okrem prípadov, v ktorých objednávka/zmluva stanovuje inak, dodací termín začína dňom kedy Kupujúcemu dôjde súhlas Predávajúceho s objednávkou.
  2. Čiastočné dodanie nie je povolené okrem prípadov, ak je to vopred odsúhlasené Kupujúcim v písomnej dohode, ktorá stanovuje, že zvyšný tovar (resp. zvyšok služby) bude dodaný v určených dodacích termínoch.
  3. Predávajúci je povinný bezodkladne písomne informovať Kupujúceho o každej udalosti, ktorá môže znamenať omeškanie vykonania objednávky a je povinný vynaložiť primeranú snahu na minimalizovanie omeškania. V prípade omeškanej dodávky, okrem prípadov vyššej moci (vis maior), má Kupujúci právo zrušiť objednávku a ukončiť zmluvu bez akejkoľvek kompenzácie alebo akéhokoľvek odškodnenia. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. Kupujúci môže takisto Predávajúcemu písomne poskytnúť primeranú lehotu na dodatočné plnenie. Ak ani v tejto dodatočnej lehote nebude tovar/služba dodaný(á), Kupujúci je oprávnený ukončiť zmluvu, a to písomne s okamžitou platnosťou a bez kompenzácie.
  4. Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru/služby, je povinný zaplatiť sumu v hodnote 1% z celkovej ceny tovarov/služieb, ktoré mali byť dodané za každý deň omeškania v prípade, že u kupujúceho si bude tretia strana nárokovať náhradu škody za nedodanie tovaru alebo služby načas. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 8. BALENIE, PREPRAVA A DODANIE
  1. Predávajúci je povinný riadne zabaliť, označiť a prepraviť dodávané tovary a rovnako zabezpečiť všetku príslušnú dokumentáciu podľa požiadaviek Kupujúceho a požiadaviek vyplývajúcich z príslušných zákonov cieľovej krajiny, z dohodnutých podmienok INCOTERMS a z ostatných príslušných zákonov.
  2. Okrem prípadov inak upravených v písomnej zmluve podpísanej stranami, Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu spolu s tovarom aj písomný dodací list, ktorý obsahuje nasledujúce detaily vzťahujúce sa na tovary: - Náložný list alebo vážny lístok s uvedením rozmerov a váhy (hrubej, čistej) - Certifikát pôvodu / ATEST - Colnú pečiatku a colné číslo (v prípade medzinárodnej dopravy pri ktorej sa to vyžaduje) - Certifikát kvality - Bezpečnostný list (pre nebezpečné materiály a chemikálie)
  3. Pri vybavení/zariadení, osobnom ochrannom vybavení, nebezpečných materiáloch, látkach a chemikáliách je Predávajúci povinný i) spĺňať príslušné právne predpisy ii) zabezpečiť návod k obsluhe, bezpečnostný manuál a manuál opráv a údržby, rovnako tak všetky inštrukcie, ktoré sú potrebné pre prepravcov, Kupujúceho a jeho zamestnancov na dodržiavanie potrebných a vhodných spôsobov pri nakladaní, preprave, spracovaní, používaní alebo dispozíciou s vybavením, Tovarmi, materiálmi a balením.
  4. Všetky dokumenty, napr. faktúry, baliace listy atď. musia obsahovať číslo zmluvy/objednávky a musia jasne identifikovať tovary presným opisom podľa zaslanej špecifikácie alebo výkresovej dokumentácie.
  5. Predávajúci je povinný poslať kópiu prepravných dokumentov faxom/mailov ihneď po odoslaní tovarov.
  6. Certifikát kvality musí byť vydaný pre každú jednotlivú dodávku Tovarov.
  7. Predávajúci je povinný zabezpečiť vhodné balenie, vzhľadom na charakter Tovarov a obchodnú prax, a to z dôvodu predchádzania poškodenia tovarov zlým počasím, koróziou, nehodami pri nakladaní, preprave, vibráciami počas skladovania a počas prepravy na miesto určenia pri bežných prepravných podmienkach.
  8. Podmienky dodania a príslušné povinnosti strán budú špecifikované v objednávke/zmluve a to v súlade s aktuálnymi podmienkami INCOTERMS. Ak nie je uvedené v objednávke / zmluve inak, Tovary sa budú považovať za objednané podľa podmienok dodania DDP Valaliky - KOBA STEEL s.r.o. podľa INCOTERMS.
 9. KVALITA A KVANTITA
  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovary (resp. poskytnúť Služby), ktoré spĺňajú špecifikáciu a požiadavky stanovené v objednávke alebo na výkresovej dokumentácii, a ktoré budú v prípade dodania Tovaru potvrdené v dodacom liste.
 10. NÁROKY
  1. V prípade, že príslušný právny poriadok alebo zmluva podpísaná stranami nestanovuje inak, ak sa zistí, že určitá časť alebo určité množstvo Tovarov chýba alebo je na nich viditeľné poškodenie, chyby, nesúlad v zmysle zaslanej objednávky, špecifikácie, alebo výkresovej dokumentácie, alebo nedostatok tovaru, prípadne, že poskytnuté Služby nezodpovedajú dohodnutej kvalite, Kupujúci je povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho a je oprávnený žiadať o dodatočné plnenie chýbajúcich častí/množstva tovarov alebo nahradenie tovarov alebo okamžité odstránenie chýb, resp. okamžité doplnenie zodpovedajúcich služieb alebo môže Kupujúci požadovať prislúchajúce zníženie fakturovanej sumy (zľavu) z celkovej ceny, alebo kompenzáciu nákladov, ktoré boli preukázateľné vynaložené na odstránenie nesúladu v zmysle objednávky, špecifikácie alebo výkresovej dokumentácie v plnom rozsahu.
  2. V prípade, že príslušný právny poriadok alebo zmluva podpísaná stranami nestanovuje inak, Kupujúci má právo vzniesť nárok (reklamáciu) i) týkajúci sa množstva bezodkladne po dodaní Tovarov/Služieb a ii) týkajúci sa kvality, v rámci záručnej doby podľa príslušného práva alebo písomnej dohody medzi stranami, ale vždy minimálne do 30tich dní po dodaní Tovarov/Služieb.
  3. Predávajúci je povinný odpovedať Kupujúcemu na uplatnený nárok do 24 hodín po doručení písomného alebo e-mailového nároku a vyriešiť nárok bez zbytočného odkladu.
 11. VYŠŠIA MOC
  1. Akékoľvek nepredvídané a náhle okolnosti mimo kontroly (vplyvu) zmluvných strán, ktoré prerušia alebo znemožnia splnenie podstatnej zmluvnej povinnosti, ako napríklad prírodné katastrofy, požiar, vojna a akékoľvek iné príčiny, ktoré úplne alebo z časti znemožnia riadne plnenie povinnosti zmluvnej strany, sa budú považovať za vyššiu moc.
  2. V prípade okolností považovaných za vyššiu moc, zmluvné časové intervaly budú predĺžené na obdobie zodpovedajúce vzniknutým okolnostiam. Ak tieto časové intervaly presiahnu 30 dní, zmluvné strany sa dohodnú na primeranom urovnaní alebo kompenzácii.
 12. ZODPOVEDNOSŤ
  1. V prípade, že príslušný právny poriadok alebo zmluva podpísaná stranami neustanovuje inak, Predávajúci odškodní Kupujúceho a zabezpečí Kupujúcemu ochranu proti akýmkoľvek stratám, škodám, nákladom (vrátane nákladov na právne služby) alebo nárokom vzniknutým alebo spojeným so zmluvným vzťahom Predávajúceho a Kupujúceho alebo použitím tovarov Predávajúceho, alebo v prípade neuváženého alebo neoprávneného podnikania predávajúceho (konkurz a podobne).
 13. OCHRANA DOVERNÝCH INFORMÁCIÍ
  1. Strany sú si vedomé, že budú mať prístup k citlivým a dôverným informáciám patriacim druhej strane.
  2. Všetky technické, finančné, obchodné alebo strategické informácie alebo dáta, v akejkoľvek forme, vzťahujúce sa na stranu alebo jej organizačné zložky, jej obchod, záležitosti alebo tovary, nákresy, technické dokumenty vzťahujúce sa na tovar/služby, poskytnuté alebo naopak získané od druhej strany aj keď neboli označené ako dôverné sa považujú za dôvernú informáciu (ďalej len #dôvernáinformácia#).
  3. Všetky potvrdenia, oznámenia alebo písomné pokyny odovzdávané vzájomne zmluvnými stranami sa doručujú osobne, alebo zasielajú faxom (alebo e-mailom) a následne doporučenou poštou. V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje buď osobne alebo prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú zmluve/objednávke, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť.
 14. SPORY, JURISDIKCIA A VÝBER PRÁVA
  1. Na právne vzťahy založené medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje Slovenský právny poriadok respektíve obchodný zákonník.
  2. V prípade sporov vzťahujúcich sa na výkon objednávky alebo/a zmluvy, obe strany sa budú snažiť o vzájomne prijateľnú dohodu.
  3. Ak strany, v prípade sporu, nedospejú k dohode v primeranom čase, súhlasia s tým že ich rozhodne slovenský súd príslušný podľa slovenského procesného práva.